Polityka prywatności1111

§ I – Zasady ogólne
1. Przed dokonaniem rejesracji prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu, który jest źródłem Państwa, jak i naszych praw i obowiązków w związku z korzystaniem z Serwisu Piła Online zamieszczonego pod adresem https://pila.miasto.ws zwanego dalej Serwisem.
Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki, nie ma możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Rozpoczęcie korzystania z serwisu i rejestracja jakichkolwiek danych w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją przez Państwa zasad przewidzianych w poniższym regulaminie oraz warunków jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu, według stanu treści regulaminu z chwili wejścia (lub z chwilą zalogowania logowania się) do Serwisu, co oznacza, iż w przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzanych jednostronnie do regulaminu, zmiany te obowiązują automatycznie z chwilą każdorazowego odwiedzenia Serwisu. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały czas istnienia Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji przez administratora na rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na bezpłatnym utrzymywaniu na stronach Serwisu, treści opublikowanych przez użytkowników Serwisu, umożliwieniu im zamieszczania opinii i komentarzy w Serwisie, przeglądania zawartości Serwisu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Serwisie. W ramach świadczenia powyższej usługi administrator udostępnia użytkownikom nieodpłatnie miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu. Regulamin dopuszcza szczególne rodzaje warunków dla treści publikowanych w wyodrębnionych poddomenach lub miejscach serwisu. Przedmiotem usług Serwisu jest również dostarczanie i udostępnianie jego Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji o wydarzeniach, firmach i ogłoszeniach.

§ II – Rejestracj w Serwisie.
1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, rejestracja w Serwisie nie podlega opłacie.
2. Serwis posiada trzy statusy użytkowników:
a) Gość – Użytkownik niezarejestrowany.
b) Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który zarejestrował się w serwisie , nie podlegający weryfikacji przez Administratora serwisu
c) Partner Serwisu – jest to użytkownik zarejestrowany, który po dodatkowej rejestracji (na zasadzie subskrybcji) otrzymuje od Administratora prawo do publikacji dodatkowych treści.
3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy założenia konta lub jego usunięcia bez podania przyczyn.
4. Konto użytkownika który korzysta z różnych narzędzi służących do ukrywania lub zmiany swojego adresu IP może zostać zablokowane czasowo lub trwale bez uprzedniego ostrzeżenia.

§ III – Prawa dostępu w Serwisie

1. Gość - Posiada prawo do przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, bez prawa publikacji treści i komentarzy.

2. Użytkownik Zarejestrowany - Posiada prawo do publikacji zdjęć, filmów, komentrzy, zakładanie i uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, publikacji ogłoszeń i dostęp do wpisu w katalogu firm.

3. Partner Serwisu - Posiada prawo do publikacji zdjęć, filmów, komentrzy, zakładanie i uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, publikacji ogłoszeń, oraz publikacji artykułów sponsorowanych i dostęp do Pakietów Partnerskich w katalogu firm .

 


§ IV – Zasady publikowania treści

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
4. Autorzy Serwisu nie pobierają honorarium za opublikowane przez siebie w Serwisie teksty i inne materiały audiowizualne.
5. Publikacja w Serwisie autorskich tekstów i innych materiałów audiowizualnych ma charakter dobrowolny.
6. Zalecane jest publikowanie unikalnej treści, wysokiej jakości, do których autor posiada pełnię praw autorskich lub posiada wymagane zezwolenia dotyczące powielenia treści opublikowanej w innym Serwisie lub prasie.
7. Zabronione jest publikowanie treści lub innych materiałów w Serwisie, których jakimkolwiek elementem byłyby, w szczególności:
a) treści naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste oraz prawo do prywatności osób trzecich, zasady netykiety,
b) treści o tematyce rasistowskiej, pornograficznej, zawierające elementy przemocy oraz treści w których zawarte są słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
c) treści chronione prawem autorskim bez zgody autora lub uprawnionego do nich, lub bez wymaganych licencji,
d) treści zawierające oprogramowanie, informacje lub materiały zawierające wirusy;
e) treści będące pośrednią lub bezpośrednią reklamą/działaniem marketingowym dla jakichkolwiek produktów, usług lub innych, w tym konkurencyjnych serwisów internetowych, a także będące spamem lub niezamówioną informacją handlową, chyba, że opublikowane za zgodą administracji serwisu;
f) treści godzące w interesy lub dobre imię naszego Serwisu, Administratora, autorów i komentatorów;
g) treści o niskiej jakości mające charakter spamu, treści stanowiące powielenie treści już istniejących w Serwisie;
8. W przypadku stwierdzenia, że treść publikacji narusza lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takiej publikacji bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.
9. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik rażąco lub uporczywie narusza niniejszy regulamin, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta lub IP, lub usunięcia konta Użytkownika za uprzednim powiadomieniem go o tym fakcie, o ile będzie to możliwe.
10. Administrator zastrzega sobie możliwość dodawania lub usuwania elementów graficznych do publikacji użytkowników, jeżeli jest to, w jego ocenie, potrzebne do publikacji takiej treści na stronie głównej lub stronach poszczególnych kategorii Serwisu.
11. Administrator zastrzega sobie możliwość przenoszenia tekstów autorów pomiędzy działami portalu, bez powiadamiania o fakcie przeniesienia tekstu autora tekstu.
12. Administrator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub zmiany tytułu publikacji, jeśli tylko tytuł narusza zasady regulaminu lub to jest podyktowane wymogami technicznymi lub koniecznością właściwej promocji i pozycjonowania tekstu.
13. Administrator oraz Redaktor Naczelny zastrzegają sobie prawo do:
– adiustacji i publikowania tekstów dostarczonych,
– modyfikacji zdjęcia wprowadzającego,
– nadawania własnych tytułów i śródtytułów,
– opracowywania i modyfikowania zajawek wprowadzających do tekstów,
14. Wszystkie opublikowane teksty są automatycznie blokowane przed edycją lub skasowaniem w przeciągu maksymalnego okresu czasu który wynosi 48 godzin. Administrator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu w którym Autor tekstu może nanosić w swoim tekście zmiany lub może swój tekst skasować. Odblokowanie tekstu do ponownej edycji następuje po przesłaniu zgłoszenia drogą mailową na adres redakcji portalu Pressmania.pl.
15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą utworzenia w Serwisie konta Administrator będzie uprawniony do publikacji w wybranych przez siebie miejscach opublikowanego przez Autora tekstu linków, zdjęć, informacji handlowych wszelkiego rodzaju podmiotów lub usług mogących mieć charakter informacyjny lub reklamowy – w zakresie, formie i terminach przez Administratora określonych.

§ V – Prawa autorskie
1. Każdy z użytkowników umieszczając jakiekolwiek treści i inne materiały w Serwisie zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych elementów publikacji które zamieszcza.
2. Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w Serwisie obciąża wyłącznie Użytkownika. Administracja nie weryfikuje wstępnie treści, a przy ekspozycji bada tylko wartość literacką treści.
3. Korzystanie przez użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych z zawartości umieszczonych w Serwisie odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
4. Użytkownik upoważnia administratora do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika w Serwisie treści i innych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu w innych mediach, a także do nieodpłatnej publikacji w formie drukowanej (np.: ulotka, biuletyn, czasopismo etc..) oraz kopiowania ich na użytek innych poddomen serwisu. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
5. Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie treści oraz komentarzy opublikowanych na kontach użytkowników Serwisu do celów promocji i reklamy Serwisu, jak również do rozpowszechniania w innych mediach i innej formie. Licencja jest bezterminowa i niezależna od obecności bądź wygaśnięcia profilu użytkownika w serwisie.

§ VI – Odpowiedzialność Serwisu
1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść lub inne materiały zamieszczane przez użytkowników w Serwisie. Ponadto administrator nie odpowiada w szczególności, za:
a) prawdziwość lub staranność w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób,
b) podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych użytkownika,
c) naruszenia przez użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
d) utratę zawartości Serwisu z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub innymi okolicznościami, którym administrator nie był w stanie przeciwdziałać, w szczególności okolicznościom siły wyższej.
e) szkody wyrządzone użytkownikom Serwisu jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, bądź też jego czasowej niedostępności.

§ VII – Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały publikowane w Serwisie, także po utracie statusu użytkownika.
2. Użytkownik posiadający konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Administratorem danych osobowych rejestrującego się użytkownika jest Administrator Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Powyższe prawa użytkownik może realizować składając wniosek do Administratora Serwisu drogą mailową lub dokonując ich poprawienia w obszarze swojego konta w Serwisie.
4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mail w celach poprawnego funkcjonowania Serwisu, a także w celach dostarczania newslettera i treści reklamowych.
5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego konta z Serwisu, przy czym Serwis zastrzega sobie możliwość nieusuwania wpisów z uwagi na zapewnienie spójności prowadzonych w Serwisie dyskusji. W przypadku zażądania usunięcia konta Autora Administrator zastrzega sobie prawo do zanonimizowania tekstów lub doda frazę „Archiwum”.
6. Serwis zachęca użytkowników do archiwizowania publikowanych tekstów i innych materiałów audiowizualnych we własnym zakresie.

§ VIII – Komentowanie i dyskusja
1. Podczas komentowania wszelkich informacji w portalu (takich jak aktualności, fotoreportaże, filmy, firmy, spektakle) mają zastosowanie zasady zgodne z Netykietą, w szczególności obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów, wyzwisk, gnębienia, nawoływania do przemocy, spamowania, trollowania, czy pisania WIELKIMI LITERAMI.
2. Komentarze powinny dotyczyć komentowanego obiektu lub zdarzenia, aczkolwiek drobne odstępstwa od tematu nie będą podstawą do jakichkolwiek konsekwencji. Komentowanie służy do kulturalnej wymiany zdań pomiędzy Użytkownikami, a nie do przekrzykiwania się, obrażania, reklamowania się.
3. Bezwzględnie usuwane będą wątki dotyczące materiałów zakazanych. M.in.:
a) Propagujące środki odurzające i narkotyki (art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
b) Zawierające materiały pornograficzne i erotyczne;
c) Obrażające osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
d) Zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
e) Atakujące bezpośrednio pozostałych Użytkowników serwisu oraz osoby trzecie;
f) Zawierające reklamy lub spam (w tym te reklamujące inne serwisy internetowe).
5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odręcznego moderowania komentarzy, usuwania lub maskowania słów powszechnie uznawanych za wulgarne.
5. Wszelkie anonimowe wpisy oczerniające osoby prywatne, firmy oraz instytucje będą usuwane przez Administratora! Negatywne opinie o firmach lub instytucjach należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem! W związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania danych osobowych osób trzecich, w tym osób będących tematem dyskusji.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Użytkowników, którzy podczas rejestracji w portalu podali nieprawdziwe dane (e-mail).
7. Informujemy, że oprogramowanie do obsługi komentarzy rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek prokuratury, sądu lub policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.

§ IX – Postanowienia końcowe
1. Serwis w dowolnym czasie może zawiesić swoje funkcjonowanie z uwagi na problemy techniczne, w tym prace konserwacyjne, modernizacyjne lub okoliczności siły wyższej.
2. Właściciel Serwisu w każdej chwili jest uprawniony do wstrzymania bądź zakończenia działalności Serwisu.
3. Wszystkie elementy graficzne, logotyp i nazwa Serwisu, rozwiązania techniczne, inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo wyraźnie nie przysługuje użytkownikom, podlegają ochronie prawnej w przedmiocie praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
4. Wszelkie reklamacje użytkowników powinny mieć formę pisemną i zostać przesłane na drogą mailową pod adres mailowy redakcji Serwisu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na podstronie Serwisu. Regulamin jest dostępny pod adresem https://pila.miasto.ws/regulamin oraz w stopce Serwisu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w Serwisie. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
8. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu użytkownik może złożyć drogą mailową pod adres redakcji serwisu oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie, jako wniosek o likwidację konta w Serwisie.
9. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
10. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom – Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.

 

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

-Biznes w Sieci
Cron Job Starts